Onze zorgvuldige omgang met

Cookies & privacy

BV Icarus, gevestigd aan Veldkers 53, 7577 DC, Oldenzaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Veldkers 53, 7577 DC Oldenzaal. Website: https://www.bvicarus.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BV Icarus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voornaam, voorletters en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bondsnummer Badminton Nederland en bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BV Icarus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: gegevens van personen jonger dan 16 jaar (te weten: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, en adresgegevens. Telefoonnummer, e-mailadres, en
bankrekeningnummer zijn afkomstig van ouder(s) of voogd. Telefoonnummer en e-mailadres kunnen afkomstig zijn van kinderen jonger dan 16 jaar indien daarvoor toestemming wordt verleend door ouder(s) of voogd).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bestuur@bvicarus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

BV Icarus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van jouw betaling, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. BV Icarus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BV Icarus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BV Icarus) tussen zit.

BV Icarus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: LA online (ten behoeve van online ledenadministratie bij de badmintonbond, opslag van bovengenoemde persoonsgegevens met uitzondering van bankrekeningnummer, toegang beveiligd met wachtwoord).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BV Icarus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Tot toestemming wordt ingetrokken door betrokkene
Voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum en het e-mailadres.

 Gedurende het lidmaatschap
Ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. Na afloop van het lidmaatschap: om nog contact op te kunnen nemen na beëindigen van het lidmaatschap, bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

Ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst
Geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Voor de duur van het lidmaatschap en tot 2 jaar daarna. Ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

BV Icarus verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BV Icarus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien jouw persoonsgegevens (met uitzondering van het bankrekeningnummer) ter beschikking worden gesteld aan vrijwilligers van BV Icarus ten behoeve van het organiseren van (een) activiteit(en), zullen de betrokken vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst
tekenen. De gegevens mogen bewaard worden tot maximaal drie maanden na afronding van de activiteit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BV Icarus gebruikt alleen een essentiële cookie (sessie). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in
te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BV Icarus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Naast bovengenoemde persoonsgegevens publiceert BV Icarus (groeps)foto’s van leden op de Facebook pagina en website van BV Icarus. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens en/of foto’s, of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@bvicarus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BV Icarus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BV Icarus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op bestuur@bvicarus.nl​.